غشای سرامیکی نانوحفره‌ای

فیلتر تصفیه آب خانگی

شرکت آلمانی AG Nanovation، طرحی از فیلترهای سرامیکی نانوحفره‌ای را تحت عنوان Nano pore و سیستم‌های فیلتراسیون غشایی را با مقیاس‌های متنوعی عرضه نموده است. فیلترهای غشایی Nano pore از نانوپودرهای سرامیکی روی مواد پایه از قبیل آلومینا تشکیل شده‌اند و در اندازه‌های متفاوت و در دو شکل لوله‌ای و مسطح موجود هستند. این محصولات با استفاده از نانوپودرهای سرامیکی شرکت و تحت فرایندهای پیوسته تولید می‌شوند.

حذف آلودگی‌ها

طبق ادعای شرکت سازنده، فیلترهای غشایی Nanopore باکتری‌ها، ویروس‌ها و قارچ‌ها به طور مؤثر از آب حذف می‌کنند. علاوه بر این آزمایش‌های کیفی آب، Coliformها، fecal coliformها، Salmonella یا streptococci را در آب تصفیه شده نشان نمی‌دهند.

مقدار تصفیه آب

مقدار آب تولیدی وابسته به اندازه و شکل فیلتر و کیفیت آب تصفیه شده است. یک واحد فیلتراسیون با ابعاد cm 15× ۶۰×۱۲۰ سطحی معادل با ۲ m 11 ایجاد کرده، می‌تواند ۸ هزار لیتر آب آلوده را در روز تصفیه کند.

هزینه

‌تولید سیستم‌های فیلتراسیون غشایی بر مبنای pore Nano با فرایندهای پیوسته که همزمان تمامی لایه‌های فیلتر مونتاژ می‌شوند، ارزان است؛ هنگامی که تمامی هزینه‌های فیلتراسیون که شامل حفظ، ‌جایگزینی فیلترها، تمیز کردن عوامل و هزینه‌های عملیاتی است، با مواردی از قبیل عمر طولانی‌تر فیلتر، پایداری بیشتر و تمیز کردن کمتر همراه شوند، هزینه این فیلترها با فیلترهای پلیمری قابل رقابت می‌گردد.

روش مصرف

فیلترهای غشایی Nano pore با توجه به خواص ضدرسوبی بسیار شدید خود نیاز به تمیزسازی مکرر ندارند. همچنین می‌تواند به جای پاکسازی شیمیایی با بخار استرلیزه شود. غشاهای Nano pore نسبت به آلودگی‌های قارچی و باکتریایی، اصطکاک، اسید و بازهای غلیظ شده، دمای بالا و اکسیداسیون مقاوم هستند.

German firm AG Nanovation, the design of nanoporous ceramic filters as Nano pore and membrane filtration systems, has introduced a variety of scales. Nano pore membrane filters of the ceramic base material such as alumina nanopowders are made in different sizes and are available in two forms, tubular and flat. The company’s products using ceramic nanopowders produced by continuous processes.
Remove impurities
According to the manufacturer’s claims, Nanopore membrane filter bacteria, viruses and fungi are effectively removed from the water. In addition, water quality testing, Coliform are, fecal coliform and, Salmonella or streptococci in water do not show.
The amount of water
The amount of water depends on the size and shape of the filter and the water quality. A filtration unit with dimensions cm 15 × 60 × 120 has created a level equivalent to 2 m 11, 8 thousand liters of contaminated water a day can be refined.
Cost
Membrane filtration systems based on continuous pore Nano production processes at the same time the filter layers are assembled, inexpensive, when all filtration costs, including maintenance, replacement filters, cleaning agents and operating costs, with longer items such as filters, more stable and less cleaning, the cost of these filters is competitive with polymer filters.
Method of application
Nano pore membrane filters due to its extreme properties Antiscalants not require frequent cleaning. Instead of cleaning chemicals can also be sterilized with steam. Nano pore membranes to fungal and bacterial infections, friction, concentrated acids and alkalis, high temperature and oxidation resistant.

Relax water purifier, water purifier, industrial and semi-industrial, domestic and industrial water purifier filter Nano desalination, desalination pilot, ionized alkaline water machine, water machine ionized, alkaline ionized water system, construction of a water treatment system , supra water Purifier, water Purifier water Saif, price de ionized water, fire water storage tanks, water storage tanks, hospitals, plastic water storage tank, desalination plant