روشهای حذف نیترات دستگاه تصفیه آب خانگی

روشهای حذف نیترات

نیترات یک یون پایدار و محلول در آب است و پتانسیل کمتری برای جذب و یا ترکیب با گونه های دیگر را دارد.

این خصوصیات باعث می شود حذف نیترات از آب به روش سختی زدایی و با کمک آهک و یا فیلتر کردن، با مشکل مواجه شود.

روش هایی که مرسوم هستند، عبارتند از: اسمز معکوس، مبادله یونی، نیترات زدایی بیولوژیکی، نیترات زدایی با احیای کاتالیتیکی، نیترات زدایی شیمیایی و الکترو دیالیز.

روش نوین دیگری نیز وجود دارد که از باکتری های اتوتروفیک استفاده می شود.

این باکتری ها مانند نیترات زداینده های تیوباسیلیوس و نیترات زداینده های تیومیکروسپرا، توانایی احیای نیترات با گاز نیتروژن را دارند. در این شیوه، انرژی لازم برای میگروارگانیسم های زداینده تامین می گردد.

نیترات زداینده های اتوتروفیک به ترکیبات کربنی معدنی (مانند 3( CO2، HCO بعنوان منبع کربن نیاز دارند. برخلاف آنها برای نیترات زدایی هنروفیک هیچ منبع کربنی این نیاز نیست. نیترات زدایی اتوتروفیک نیز به 2 دسته برپایه سولفور و هیدروژن تقسیم می شود.

عمده ترین مزیت این روش استفاده از لجن به جای باکتری بی هوازی است که یک روش آسان، سریع و ارزان برای حذف نیترات از آبهای زیرزمینی است.

مبادله یون، بهترین انتخاب برای حذف نیترات از آبهای زیرزمینی که حاوی مقادیر اندکی از ترکیبات آلب محلول هستند، در مقیاس کوچک یا متوسط است. مقادیر بالای ترکیبات آلی محلول درآب باعث پرشدن ظرفیت مبادله می شود. این مشکل در اسمز معکوس نیز وجود دارد. همچنین اسمز معکوس نیازمند مصرف انرژی بالایی برای غلبه بر جریان طبیعی است و بنابراین هزینه فرآیند در مقایسه با دیگر پروژه ها بیشتر است.

حذف بیولوژیکی نیترات به صورت بسیار گسترده در اروپا به کار گرفته شده است. سرعت حذف نیترات در این روش بسیار بالا است و استفاده گسترده ای دارد.

این روش در مقایسه با مبادله کننده های یونی، قابلیت حفظ کیفیت آب را دارد. روش پیشنهادی براساس استفاده از لجن به جای کشت نیترات زدا، یک روش بسیار ارزان، مفید و سریع و همچنین غیرآلوده کننده بوده و می تواند برای حذف نیترات از آبهای آشامیدنی به کار گرفته شود.

The nitrate ion is less stable and soluble in water and has the potential to absorb or combine it with other species.
This feature makes it difficult to remove nitrate removal from water by using lime or filtering difficult.

Conventional methods that include reverse osmosis, ion exchange, biological denitrification, denitrification to restore catalytic, chemical and electro-dialysis denitrification.

There is another new way of ironing trophic bacteria used.

These bacteria, such as nitrates and nitrites scraper for scraping the thiosulfate with Sylyv the micro Spra thiosulfate, nitrate to nitrogen gas have the ability to restore. In this way, the energy to supply the Migros organisms scraper.

Ironing Scraper nitrate trophic inorganic carbon compounds (such as 3 (CO2, HCO as a carbon source is needed. Unlike any carbon source for denitrification art Fick’s not needed. Denitrification Otto trophic also divided into 2 categories based on sulfur and hydrogen will.
The main advantage of this method instead of using sludge anaerobic bacteria is a simple, fast and inexpensive for the removal of nitrate from groundwater.

Ion exchange, the best choice for the removal of nitrate from groundwater that contains small amounts of soluble compounds Lb are small or medium scale. High levels of soluble organic compounds will be filling exchange capacity. There is also the problem of reverse osmosis. The use of reverse osmosis requires energy to overcome the natural flow and thus the cost is higher compared to other projects.

Biological nitrogen removal are very widely used in Europe. Nitrate removal rate of this method is high and wide.

This method is compared with ion exchange, the ability to maintain water quality. The proposed method is based on the use of sludge to crop nitrate debugger, a very cheap method, useful for quick and clean and can be used to remove nitrate from drinking water.

ALKosAR water treatment, water purification Hygienic, desalination water treatment system Pure tek Island, properties of alkaline ionized water, desalination device greenhouse, alkaline ionized water machine, water purifier home in Tehran, Karaj Household Water Purifier, Water Purifier in Karaj, sales alkaline ionized water, desalination house prices, the chlorine, chlorination of swimming pool water, process water chlorination

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *