تولید نیترات

دستگاه تصفیه آّب Ro kflow

مواد آلی که بوسیله آب حمل می‌شوند، بتدریج که در زمین نفوذ می‌کنند، در اثر کاهش و اکسایش پی در پی متلاشی می‌شوند. مجموع پدیده‌هایی که طی آنها مواد آلی اولیه به نیترات‌های حل پذیر و مستقیما قابل جذب برای گیاه تبدیل می‌شوند، تولید نیترات است. نقش تفکیک مولکول آلبومینوئید مربوط به میکروب‌های هوازی و ناهوازی‌ ای است که در خاک ، زندگی و در اولین مرحله این مولکول را به سوی تبدیل به نمکهای آمونیاکی هدایت می‌کنند.

سپس تحت تاثیر باکتری‌های ویژه ، این نمکها ابتدا به نیتریت و بعد به نیترات تبدیل می‌شوند. بنابراین ، نیتروژن به شکل نیترات بوسیله گیاهان جذب می‌شود. گیاهان نیز مانند فرایند تولید نیترات به شرایطی مانند دما ، رطوبت و اکسایش نیاز دارند، اما حضور آهک نیز بسیار مهم است. به این دلیل است که توانایی تولید نیترات در سازنده‌های رخنه‌دار و سنگ آهک زیاد است، در حالی‌که در زمینهای سیلیسی و از لحاظ آهک ، فقیر این توانایی اندکاست.

بطور خلاصه ، تولید نیترات عبارت است از نقطه پایان تبدیل محیط آبی به محیط معدنی شده ای که در آن ، میکروبهایی که احتمالا از ابتدا در ماده آلی گفته شده وجود داشته اند، دیگر چندان زنده نمانند. به‌علاوه ، این میکروبها با گونه‌های دیگری که با محیط کاملا سازش یافته‌اند، رقابت حیاتی پیدا می‌کنند و در این مبارزه بیشتر گونه‌های بیماری‌زا از بین می‌روند

Organic materials are transported by water, which gradually came to earth as a result of the reduction and oxidation of successive decay. Total phenomena during which the initial organic matter and soluble nitrates are converted directly that plants produce nitrates. Separation of molecules of microbial aerobic and anaerobic Albo Mino confirmed that the soil life and the first stage of the molecules lead to the conversion of ammonia salts.
Then under the influence of specific bacteria, these salts are the first to nitrite and then to nitrate. Therefore, the nitrate nitrogen is absorbed by plants. Plants such as nitrate production process conditions such as temperature, humidity and oxidation of need, but the presence of limestone is also very important.
In short, the culmination of the conversion of nitrate in aqueous medium in which inorganic, organic matter, microbes that might be said to have existed from the beginning, stay alive longer. Furthermore, the microbial species that have adapted to the environment, critical race and become more pathogenic species are destroyed in combat

Safe Water Water, Water, Pure Water, Water Purifier Water kflow Aqua Line, Pro Aqua Water Treatment, Water Purifier soft water, water purification device, soft water, water purification price soft water, water purification price of soft water, the price household water purification soft water, water purification equipment prices soft water, water purification Aqua Flo representatives, representing water Aqua, Aqua water Purifier dealers