کاربردهای سیستم بیوراکتور غشایی

دستگاه تصفیه آب 7 مرحله ای

به دلیل قابلیت بالای این سیستم در تصفیه آب و فاضلاب و کیفیت بسیار بالای پساب خروجی، در موارد بسیاری از این سیستم استفاده می شود. از جمله موارد کاربرد این سیستم عبارتند از:

تصفیه فاضلاب های شهری و بهداشتی

تصفیه فاضلاب های صنعتی از قبیل فاضلاب های حاوی فلزات سنگین و مواد سمی

جداسازی و بازیافت مواد با ارزش از قبیل فلزات گرانبها از فاضلاب برخی واحدهای تولیدی ویژه

تصفیه فاضلاب های نفتی، پالایشگاهی و پتروشیمی

تصفیه فاضلابهای آبکاری و فاضلاب های حاوی رنگ

تصفیه فاضلاب کارخانه های فولاد و آهن

نمک زدایی و شیرین سازی آب های شور

بازیابی و استفاده مجدد از پساب در کشاورزی و صنعت و حتی قابلیت تولید آب با کیفیتی در حد شرب

Because of the system’s functionality and high quality water and waste water treatment effluent, in many cases, this system is used. Among the applications of this system include:

Urban waste water treatment and sanitation
Such as sewage and industrial waste water containing heavy metals and toxic substances
Separation and recovery of valuable materials such as precious metals from waste some special units
Wastewater treatment, oil, refinery and petrochemical
Electroplating waste water treatment and waste water containing paint
Waste water treatment plants, steel and iron
Desalination and desalination of brackish water
Recovery and reuse of waste water in agriculture and industry, and even the ability to produce a high quality of drinking water

ALKosAR water treatment, water purification Water Tech Water Purifier price crystal water purification soft water, water purification price soft water, hazards of chlorine, hazards pool chlorine, chlorine in pool water, the chlorine in pool water, Water Purifier Dealers soft water, nitrates in water, nitrate in drinking water, water nitrate in Tehran, nitrates in groundwater, nitrates, salt water, saltwater lower nitrate