حبابهای گاز یا هوا

دستگاه تصفیه آّب سه مرحله ای

استفاده از حبابهای گاز یا هوا به منظور جداسازی ذرات معدنی و نیز در تصفیه پسابهای حاوی روغن بطور گسترده ای رایج است.

شناورسازی با هوا (Air Flotation)

در این روش، جداسازی از طریق وارد کردن حبابهای ریز گاز(معمولاً هوا) به داخل فاز مایع صورت می پذیرد. حبابهای هوا به ذرات جامد

می چسبند و نیروی شناوری مجموعه ذره و حبابهای گاز بقدری زیادی است که سبب صعود ذره به سطح می شود. بدین ترتیب می توان ذراتی را که چگالی آنها از………

مایع بیشتر است، به صعود به سطح واداشت. صعود ذرات با چگالی کمتر از مایع(مانند روغن محلول در آب) را نیز می توان با این عمل تسهیل کرد.

استفاده از حبابهای گاز یا هوا به منظور جداسازی ذرات معدنی و نیز در تصفیه پسابهای حاوی روغن بطور گسترده ای رایج است. بطور کلی فرآیند شناورسازی از چهار مرحله اساسی تشکیل می شود:

1- تولید حباب (Bubble) در پساب روغنی.

2- برخورد بین حبابهای گاز و قطرات روغن شناور در آب.

3- چسبیدن ذرات روغن به حبابهای گاز

4- صعود مجموعه هوا- روغن به سطح آب یعنی جایی که روغن(و نیز ذرات جامد معلق همراه آن) جمع آوری می شود.

The use of gas or air bubbles to separate inorganic particles in the waste water treatment containing oil is widely prevalent.
Air Flotation (Air Flotation)

In this way, through the separation of fine bubbles of gas (usually air) into the liquid phase occurs. Air bubbles and solid particles
Attached and floating force of particles and gas bubbles that make up so much of the surface of the particle. It is thus possible that the particle density of ………
More liquid is forced to rise to the surface. Particles rise, low density liquid (such as water-soluble oil) can also be facilitated by the act.
The use of gas or air bubbles to separate inorganic particles in the waste water treatment containing oil is widely prevalent. Flotation process generally consists of four basic steps:
1. bubbles (Bubble) of oily wastewater.
2. collisions between gas bubbles and droplets of oil floating on water.
3. The oil particles adhere to gas bubbles
4. Set the air-oil rise to the surface where the oil (as well as suspended solids along with it) will be collected.

Life salty water, water, water purification, single, 3-stage water purification system water purification soft water, water purification water tek, Aqua Water treatment equipment Water treatment Water Aqua, Aqua Pro Water Treatment, Water Purifier soft water, price water purification soft water, the price of water treatment water tek, the price of water purification soft water, domestic water prices soft water, water purification unit price of soft water, water purification unit price of water tek, representing Aqua water Treatment, water Purifier dealers water tek