تانک تحت فشار (Pressure tank)

تانک تحت فشار

درهرسیستم آبرسانی حداقل در یک نقطه از آن برای انتقال آب و تامین فشار لازم درشبکه از پمپ استفاده می شود, این پمپ یا درچاه و یا درجلوی مخازن زمینی ذخیره آب نصب می گردد. پمپها نباید بطوردایم کار کنند چون اگر مصرف در شبکه کم باشد یا اصولا مصرف نباشد پمپ های سانتریفوژ آب را درخود به گردش در می آورند و پروانه بطورآزاد در محفظه پمپ درون آب گردش می کند, البته پمپ های سانتریفوژ(Contrifugal pump) تفاوت عمده با پمپ های دنده ای (Cearing pump)دارند. به این صورت که اگرشیر خروج سیال از پمپ دنده ای بسته شود چون سیال راه خروج ندارد و به دندانه های چرخ دنده پمپ فشار می آورد دنده های پمپ را می شکند ولی درپمپ های سانتریفوژ اگر شیر خروجی بسته شود پروانه پمپ, سیال را از پشت خود گرفته و از داخل خود خارج می کند و لذا پروانه بطور آزاد در داخل سیال گردش می کند.بنابراین گردش پروانه در آب دو نکته بوجود می آورد یکی اینکه انرژی الکتریکی بدون آنکه کاری انجام شود مصرف می گردد و دوم اینکه گردش زیاد پروانه درآب سبب تبخیرآب درسطح پروانه و ایجاد پدیده کاویتاسیون (Cavitation) می گردد چون تبخیرآب درسطح پروانه ایجاد یک خلا روی فلز پروانه می کند و این خلا درمرور زمان از سطح فلز جرم برداری می کند و حفره هایی درسطح پروانه ایجاد می شود که بعد از مدتی پروانه خراب شده و پمپ ازکارمی افتد.همچنین شبکه تحت یک فشار دینامیکی قرارمی گیرد که سبب استهلاک شیرآلات و اتصالات دنده ای شده می شود. در نتیجه با استفاده از برج آب یا تانک تحت فشار که موازی با پمپ نصب می گردند توسط سیستم کنترل سطح آب درمواقعی که مصرف کم یا قطع می شود به پمپ فرمان قطع می دهد و شبکه درشروع مصرف از ذخیره آب در برج و به نوعی در تانک تحت فشار استفاده می کند تا وقتی مصرف زیاد شد و آب ذخیره جوابگو نبود سطح آب در برج یا تانک تحت فشار کاهش یافته و پمپ فرمان روشن می گردد.

Drhrsystm supply at least a point from which to transport and water supply network pressure pumps are used, the pump or ground water storage tanks installed Drchah or front.
Because pumps must work Btvrdaym If the network is low or even no use of centrifugal pumps to circulate the water and bring itself into the water circulation pump in the Btvrazad license,
The Rotary pumps (Contrifugal pump) The major difference with gear pumps (Cearing pump) are.
But Drpmp Rotary valve is closed if the pump impeller, the fluid taken from the back and from the inside out. Therefore, the license is released into the fluid flow.
The fan circulates the water that creates one of the electrical energy is used to do without
Second, the flow of water due to evaporation and a lot of butterflies at Butterfly and create cavitation phenomenon (Cavitation) isThe network placed under a dynamic pressure valves and fittings that can be depreciated.And the beginning of the use of the water supply network in the tower and a pressure in the tank uses Remember to drink water until the water level in the tower or tank under Fsharkahsh not respond and the light steering pump……Fyltrdstgah domestic and industrial water, charcoal filters, pumps, chlorination of water storage tanks, water storage tanks, atmospheric storage tanks, oil storage tanks, storage tanks, storage tanks for oil, crude oil storage tanks fixed roof storage tanks, reservoirs Remember roof Shnavr, fuel storage tanks, storage tanks is Qyr, storage tanks, storage tanks Gaz, gasoline storage tanks, fuel storage tank storage tank storage tank water, cement, gas storage tank storage tank Shyr,