عمده ترین کاربرد دستگاه های آب شیرین کن عبارتند از :

آب شيرين كن صنعتی

عمده ترین کاربرد دستگاه های آب شیرین کن شرکت آکوا تک aqua tek عبارتند از :

تهیه و تولید آب شرب از آب های شور (مصارف شرب)

تهیه و تولید آب مورد نیاز جهت رشد سریع دام و طیور

تامین و تولید آب مناسب جهت رشد چشم گیرگیاهان و مصارف کشاورزی

تامین و تولید آب فرایندی کارخانه های داروسازی و لوازم آرایشی

تولید آب مصرفی نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی

تامین و تولید آب دیگ های بخار، سیستم های برودتی و مبدل های حرارتی

تامین و تولید آب دستگاه های دیالیز بیمارستانها

بازیافت پساب های صنعتی

The most common use of desalination device include:

Producing potable water from salt water (drinking)

The water required to produce rapid growth of livestock and poultry

Water supply and agriculture for growth Chshmgyrgyahan

Process water supply and pharmaceutical companies and cosmetics

Water used to produce steam and combined cycle power plants

Supply and boiler water, cooling systems and heat exchangers

Water supply and dialysis machines in hospitals

Recycling of industrial wastewater

Water Purifier kflow, Water Purifier Pew Rytk, domestic and industrial water filter, water purifier, water desalination, recycling wastewater, steam boiler, the rapid growth of livestock and poultry, system, CIP, cooling systems, semi-permeable membrane, the manometer measurement of pressure, heat exchangers, drinking water, industrial wastewater