فیلتر نیمه تراوا چیست

نیمه تراوا

نیمه تراوا به ممبرنی اشاره می کند که بطور انتخابی به اقسام خاصی اجازه عبور میدهد در حالیکه الباقی گونه ها باقی می مانند.

در واقع بیشتر گونه ها از ممبرن خواهند گذشت اما با سرعت متفاوت و قابل توجه.

در اسمز معکوس، محلول (آب) با سرعت بیشتری نسبت به ذرات نامحلول (نمکها) از ممبرن ها عبور میکنند، با توجه به اینکه آب خالص تولید میشود، پیامد نهایی این است که تفکیک حلال حل شده روی می دهد. در برخی موارد عدم آبیاری باعث غلیظ شدن نمک می شود

Semi-permeable membranes to note that while the rest are chosen to allow certain types of species remain.
In fact, most species will pass Mmbrn but with different speeds and impressive.
In reverse osmosis, liquid (water) at a faster rate than the insoluble particles (salts) of Mmbrn to pass, given the fact that pure water is produced, the final outcome is that the separation of the solvent. In some cases, lack of irrigation will be concentrated salt

Reverse osmosis, water puri water, water purification sure of pure water, fresh and tasty, reverse osmosis, added minerals, purified water, prevent sedimentation, lack of water, reverse osmosis membranes, thick salt, easy to install , membrane, semipermeable

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *